Chuyên mục: Khả năng áp dụng án lệ ở Việt Nam

Công trình dự thi giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2007
Tên công trình: Án lệ và Khả năng áp dụng án lệ ở Việt Nam
Giải thưởng: Giải nhì “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Bộ